કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને, મિત્રોને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે ડાઉનલોડ કરો 'આરોગ્ય સેતુ' એપ્લિકેશન સ્વયં ને સુરક્ષિત રાખી, ભારતને સલામત બનાવો Android: https://t.co/CeCPgyhbB7 iOS: https://t.co/UX32IWuVPg

IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને, મિત્રોને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે ડાઉનલોડ કરો 'આરોગ્ય સેતુ' એપ્લિકેશન

સ્વયં ને સુરક્ષિત રાખી, ભારતને સલામત બનાવો

Android: https://t.co/CeCPgyhbB7

iOS: https://t.co/UX32IWuVPg

#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને, મિત્રોને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે ડાઉનલોડ કરો 'આરોગ્ય સેતુ' એપ્લિકેશન સ્વયં ને સુરક્ષિત રાખી, ભારતને સલામત બનાવો Android: https://t.co/CeCPgyhbB7 iOS: https://t.co/UX32IWuVPg #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0