રાહુલજીનો ઉછેર જે પ્રકારે થયો છે કે તેમને મહિલા સન્માનનું મૂલ્ય ક્યાંથી સમજાય? રાહુલજી પાસે મહિલા ઉત્થાનની કોઈ યોજના કે સૂત્ર નથી. માત્ર લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે હલકી વાતો કરવી એ શું મહિલાઓનું અપમાન નથી ?? મહિલાઓએ કેવા કપડાં પહેરવા જેવી બાબતોનો ઉલ્લેખ કેટલો શરમજનક છે !! - શ્રીમતી Anandiben Patel

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાહુલજીનો ઉછેર જે પ્રકારે થયો છે કે તેમને મહિલા સન્માનનું મૂલ્ય ક્યાંથી સમજાય?

રાહુલજી પાસે મહિલા ઉત્થાનની કોઈ યોજના કે સૂત્ર નથી.

માત્ર લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે હલકી વાતો કરવી એ શું મહિલાઓનું અપમાન નથી ??

મહિલાઓએ કેવા કપડાં પહેરવા જેવી બાબતોનો ઉલ્લેખ કેટલો શરમજનક છે !!
- શ્રીમતી Anandiben Patel

રાહુલજીનો ઉછેર જે પ્રકારે થયો છે કે તેમને મહિલા સન્માનનું મૂલ્ય ક્યાંથી સમજાય? રાહુલજી પાસે મહિલા ઉત્થાનની કોઈ યોજના કે સૂત્ર નથી. માત્ર લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે હલકી વાતો કરવી એ શું મહિલાઓનું અપમાન નથી ?? મહિલાઓએ કેવા કપડાં પહેરવા જેવી બાબતોનો ઉલ્લેખ કેટલો શરમજનક છે !! - શ્રીમતી Anandiben Patel

Let's Connect

sm2p0