'ગુજરાત ગૌરવ મહાસંપર્ક અભિયાન'નો શુભારંભ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જીએ અમદાવાદ જિલ્લાના નારણપુરાથી કરાવ્યો હતો. જેના અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniએ વડોદરા ખાતે તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani એ જૂનાગઢ ખાતે કેન્દ્ર તથા રાજ્યસરકારની વિવિધ પ્રજાકલ્યાણલક્ષી કામગીરી અને સુશાસનની સિદ્ધિઓ જન જન સુધી પહોંચાડી લોકોને જાગૃત કર્યા.

GauravSamparkAbhiyan

'ગુજરાત ગૌરવ મહાસંપર્ક અભિયાન'નો શુભારંભ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જીએ અમદાવાદ જિલ્લાના નારણપુરાથી કરાવ્યો હતો. જેના અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniએ વડોદરા ખાતે તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani એ જૂનાગઢ ખાતે કેન્દ્ર તથા રાજ્યસરકારની વિવિધ પ્રજાકલ્યાણલક્ષી કામગીરી અને સુશાસનની સિદ્ધિઓ જન જન સુધી પહોંચાડી લોકોને જાગૃત કર્યા. #GauravSamparkAbhiyan

'ગુજરાત ગૌરવ મહાસંપર્ક અભિયાન'નો શુભારંભ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જીએ અમદાવાદ જિલ્લાના નારણપુરાથી કરાવ્યો હતો. જેના અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniએ વડોદરા ખાતે તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani એ જૂનાગઢ ખાતે કેન્દ્ર તથા રાજ્યસરકારની વિવિધ પ્રજાકલ્યાણલક્ષી કામગીરી અને સુશાસનની સિદ્ધિઓ જન જન સુધી પહોંચાડી લોકોને જાગૃત કર્યા. #GauravSamparkAbhiyan

Let's Connect

sm2p0