મહારાષ્ટ્ર સરકારનાં અબોલ પશુઓની નિકાસનાં નિર્ણયને રદ્દ કરતાં સમગ્ર રાજ્યનાં જૈન-હિંદુ સમાજનાં આગેવાનો,શ્રેષ્ઠીઓ,સામાજિક સંસ્થાઓ,જીવદયા પ્રેમીઓ વતી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી Amit Shah તથા મહારાષ્ટ્રનાં મુખ્યમંત્રીશ્રી Devendra Fadnavis નો આભાર માનતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહારાષ્ટ્ર સરકારનાં અબોલ પશુઓની નિકાસનાં નિર્ણયને રદ્દ કરતાં સમગ્ર રાજ્યનાં જૈન-હિંદુ સમાજનાં આગેવાનો,શ્રેષ્ઠીઓ,સામાજિક સંસ્થાઓ,જીવદયા પ્રેમીઓ વતી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી Amit Shah તથા મહારાષ્ટ્રનાં મુખ્યમંત્રીશ્રી Devendra Fadnavis નો આભાર માનતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

મહારાષ્ટ્ર સરકારનાં અબોલ પશુઓની નિકાસનાં નિર્ણયને રદ્દ કરતાં સમગ્ર રાજ્યનાં જૈન-હિંદુ સમાજનાં આગેવાનો,શ્રેષ્ઠીઓ,સામાજિક સંસ્થાઓ,જીવદયા પ્રેમીઓ વતી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી Amit Shah તથા મહારાષ્ટ્રનાં મુખ્યમંત્રીશ્રી Devendra Fadnavis નો આભાર માનતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0