અમે ચાલાકીની નહીં પણ ચરિત્રની રાજનીતિ કરીએ છીએ. રાજનીતિમાં અમારું ગંતવ્ય અને લક્ષ્ય સ્પષ્ટ છે – દેશનાં ૫૦ કરોડ લોકોનાં જીવનમાં સુધારો લાવવો, દેશનું ગૌરવ વધારવું અને અર્થતંત્રને મજબુત કરવું. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમે ચાલાકીની નહીં પણ ચરિત્રની રાજનીતિ કરીએ છીએ. રાજનીતિમાં અમારું ગંતવ્ય અને લક્ષ્ય સ્પષ્ટ છે – દેશનાં ૫૦ કરોડ લોકોનાં જીવનમાં સુધારો લાવવો, દેશનું ગૌરવ વધારવું અને અર્થતંત્રને મજબુત કરવું. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

અમે ચાલાકીની નહીં પણ ચરિત્રની રાજનીતિ કરીએ છીએ. રાજનીતિમાં અમારું ગંતવ્ય અને લક્ષ્ય સ્પષ્ટ છે – દેશનાં ૫૦ કરોડ લોકોનાં જીવનમાં સુધારો લાવવો, દેશનું ગૌરવ વધારવું અને અર્થતંત્રને મજબુત કરવું. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0