દેશના નાગરિકોએ નક્કી કરવાનું છે કે તેમને શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વવાળી મજબૂત અને રાષ્ટ્રને આગળ વધારનાર સરકાર જોઈએ છે કે ગઠબંધનવાળી મજબુર સરકાર જોઈએ છે.:રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશના નાગરિકોએ નક્કી કરવાનું છે કે તેમને શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વવાળી મજબૂત અને રાષ્ટ્રને આગળ વધારનાર સરકાર જોઈએ છે કે ગઠબંધનવાળી મજબુર સરકાર જોઈએ છે.:રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

દેશના નાગરિકોએ નક્કી કરવાનું છે કે તેમને શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વવાળી મજબૂત અને રાષ્ટ્રને આગળ વધારનાર સરકાર જોઈએ છે કે ગઠબંધનવાળી મજબુર સરકાર જોઈએ છે.:રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0