કેન્દ્રની મોદી સરકારનાં ચાર વર્ષમાં કરોડો દેશવાસીઓનાં બેંક ખાતા ખોલી તેમને અર્થતંત્ર સાથે જોડવામાં આવ્યાં. ૪.૫ કરોડ મહિલાઓને મફત ગેસ કનેક્શન, ૭.૫ કરોડ ઘરોમાં શૌચાલય, ૧૯ હજાર ગામડાઓનું વિદ્યુતીકરણ અને ૧૨ કરોડ બાળકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું જેથી દેશનાં નાગરિકોને સમ્માનિત જીવન મળ્યું. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રની મોદી સરકારનાં ચાર વર્ષમાં કરોડો દેશવાસીઓનાં બેંક ખાતા ખોલી તેમને અર્થતંત્ર સાથે જોડવામાં આવ્યાં. ૪.૫ કરોડ મહિલાઓને મફત ગેસ કનેક્શન, ૭.૫ કરોડ ઘરોમાં શૌચાલય, ૧૯ હજાર ગામડાઓનું વિદ્યુતીકરણ અને ૧૨ કરોડ બાળકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું જેથી દેશનાં નાગરિકોને સમ્માનિત જીવન મળ્યું. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

કેન્દ્રની મોદી સરકારનાં ચાર વર્ષમાં કરોડો દેશવાસીઓનાં બેંક ખાતા ખોલી તેમને અર્થતંત્ર સાથે જોડવામાં આવ્યાં. ૪.૫ કરોડ મહિલાઓને મફત ગેસ કનેક્શન, ૭.૫ કરોડ ઘરોમાં શૌચાલય, ૧૯ હજાર ગામડાઓનું વિદ્યુતીકરણ અને ૧૨ કરોડ બાળકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું જેથી દેશનાં નાગરિકોને સમ્માનિત જીવન મળ્યું. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0