કોંગ્રેસના નેતાઓ દેશ વિષે ટિપ્પણીઓ કરે છે અને કેટલાક આતંકવાદી સંગઠન તેનું સમર્થન કરે છે. દેશવિરોધી તત્ત્વોએ સમજી લેવું જોઈએ કે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જમ્મુ કાશ્મીરથી ક્યારેય દૂર નહિ કરી શકે. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસના નેતાઓ દેશ વિષે ટિપ્પણીઓ કરે છે અને કેટલાક આતંકવાદી સંગઠન તેનું સમર્થન કરે છે. દેશવિરોધી તત્ત્વોએ સમજી લેવું જોઈએ કે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જમ્મુ કાશ્મીરથી ક્યારેય દૂર નહિ કરી શકે. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

કોંગ્રેસના નેતાઓ દેશ વિષે ટિપ્પણીઓ કરે છે અને કેટલાક આતંકવાદી સંગઠન તેનું સમર્થન કરે છે. દેશવિરોધી તત્ત્વોએ સમજી લેવું જોઈએ કે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જમ્મુ કાશ્મીરથી ક્યારેય દૂર નહિ કરી શકે. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0