જમ્મુ કાશ્મીરનો વિકાસ અને સલામતી અમારા માટે મુખ્ય લક્ષ્ય છે. અમારી સરકાર પડે તોપણ અમારા કાર્યકર્તા ભારત માતાકી જય ના જયઘોષ લગાવે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એ દેશભક્તો ની પાર્ટી છે. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જમ્મુ કાશ્મીરનો વિકાસ અને સલામતી અમારા માટે મુખ્ય લક્ષ્ય છે. અમારી સરકાર પડે તોપણ અમારા કાર્યકર્તા ભારત માતાકી જય ના જયઘોષ લગાવે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એ દેશભક્તો ની પાર્ટી છે. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

જમ્મુ કાશ્મીરનો વિકાસ અને સલામતી અમારા માટે મુખ્ય લક્ષ્ય છે. અમારી સરકાર પડે તોપણ અમારા કાર્યકર્તા ભારત માતાકી જય ના જયઘોષ લગાવે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એ દેશભક્તો ની પાર્ટી છે. : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0