પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનાં નેતૃત્વ વાળી કેન્દ્ર સરકારે પાછલા ચાર વર્ષોમાં દેશનાં સમગ્ર વિકાસની સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું માન વધારવાનું અભૂતપૂર્વ કાર્ય કર્યું છે. જેનાં કારણે આજે ભારતીય નાગરિક વિશ્વનાં કોઈપણ ખૂણે પોતાને ગૌરવશાળી અનુભવે છે.: શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનાં નેતૃત્વ વાળી કેન્દ્ર સરકારે પાછલા ચાર વર્ષોમાં દેશનાં સમગ્ર વિકાસની સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું માન વધારવાનું અભૂતપૂર્વ કાર્ય કર્યું છે. જેનાં કારણે આજે ભારતીય નાગરિક વિશ્વનાં કોઈપણ ખૂણે પોતાને ગૌરવશાળી અનુભવે છે.: શ્રી Amit Shah

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનાં નેતૃત્વ વાળી કેન્દ્ર સરકારે પાછલા ચાર વર્ષોમાં દેશનાં સમગ્ર વિકાસની સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું માન વધારવાનું અભૂતપૂર્વ કાર્ય કર્યું છે. જેનાં કારણે આજે ભારતીય નાગરિક વિશ્વનાં કોઈપણ ખૂણે પોતાને ગૌરવશાળી અનુભવે છે.: શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0