જમ્મુ કાશ્મીર માટે અમારું મુખ્ય લક્ષ્ય સંતુલિત વિકાસ નું હતું અને તેના માટે કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા આર્થિક સહાય પણ આપવામાં આવી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીની કાશ્મીર માટે જે પહેલા નીતિ હતી અત્યારે પણ એજ છે અને તે ક્યારેય બદલાવાની પણ નથી. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જમ્મુ કાશ્મીર માટે અમારું મુખ્ય લક્ષ્ય સંતુલિત વિકાસ નું હતું અને તેના માટે કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા આર્થિક સહાય પણ આપવામાં આવી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીની કાશ્મીર માટે જે પહેલા નીતિ હતી અત્યારે પણ એજ છે અને તે ક્યારેય બદલાવાની પણ નથી. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

જમ્મુ કાશ્મીર માટે અમારું મુખ્ય લક્ષ્ય સંતુલિત વિકાસ નું હતું અને તેના માટે કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા આર્થિક સહાય પણ આપવામાં આવી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીની કાશ્મીર માટે જે પહેલા નીતિ હતી અત્યારે પણ એજ છે અને તે ક્યારેય બદલાવાની પણ નથી. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0