ગુજરાતમાં રોજગારીની વાતો કરનાર રાહુલ ગાંધી પેહલા અમેઠીના યુવાનોને રોજગારી આપે. અમેઠીના હજ્જારો યુવાનો ગુજરાતમાં નોકરી-ધંધો કરી રહયા છે. ગુજરાતના યુવાનોને ગુમરાહ કરવાનું રાહુલ ગાંધી બંધ કરે - શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં રોજગારીની વાતો કરનાર રાહુલ ગાંધી પેહલા અમેઠીના યુવાનોને રોજગારી આપે. અમેઠીના હજ્જારો યુવાનો ગુજરાતમાં નોકરી-ધંધો કરી રહયા છે.

ગુજરાતના યુવાનોને ગુમરાહ કરવાનું રાહુલ ગાંધી બંધ કરે - શ્રી Amit Shah

ગુજરાતમાં રોજગારીની વાતો કરનાર રાહુલ ગાંધી પેહલા અમેઠીના યુવાનોને રોજગારી આપે. અમેઠીના હજ્જારો યુવાનો ગુજરાતમાં નોકરી-ધંધો કરી રહયા છે. ગુજરાતના યુવાનોને ગુમરાહ કરવાનું રાહુલ ગાંધી બંધ કરે - શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0