વિકાસ શું હોય તેની એક નવી વ્યાખ્યા ભાજપે, ગુજરાતના વિકાસ મોડેલ થકી દેશને આપી- શ્રી Amit Shah હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિકાસ શું હોય તેની એક નવી વ્યાખ્યા ભાજપે, ગુજરાતના વિકાસ મોડેલ થકી દેશને આપી- શ્રી Amit Shah

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

વિકાસ શું હોય તેની એક નવી વ્યાખ્યા ભાજપે, ગુજરાતના વિકાસ મોડેલ થકી દેશને આપી- શ્રી Amit Shah હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0