કોંગ્રેસ દેશના વિકાસના પાયા સમાન ગુજરાતને હચમચાવવા માંગે છે પરંતુ ગુજરાતમાં ભાજપ અંગદનો પગ છે, જેને હલાવવાની કોઈની તાકાત નથી - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ દેશના વિકાસના પાયા સમાન ગુજરાતને હચમચાવવા માંગે છે પરંતુ ગુજરાતમાં ભાજપ અંગદનો પગ છે, જેને હલાવવાની કોઈની તાકાત નથી - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપ

કોંગ્રેસ દેશના વિકાસના પાયા સમાન ગુજરાતને હચમચાવવા માંગે છે પરંતુ ગુજરાતમાં ભાજપ અંગદનો પગ છે, જેને હલાવવાની કોઈની તાકાત નથી - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપ

Let's Connect

sm2p0