"અભિવ્યક્તિની આઝાદીના નામે દેશવિરોધી ઉચ્ચારણોને સાંખી નહિ લેવાય." - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"અભિવ્યક્તિની આઝાદીના નામે દેશવિરોધી ઉચ્ચારણોને સાંખી નહિ લેવાય." - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા

"અભિવ્યક્તિની આઝાદીના નામે દેશવિરોધી ઉચ્ચારણોને સાંખી નહિ લેવાય." - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા

Let's Connect

sm2p0