"કેન્દ્રમાં નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વવાળી સરકાર દેશની સમૃદ્ધિ અને દેશના ગૌરવ માટે કામ કરી રહી છે". - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"કેન્દ્રમાં નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વવાળી સરકાર દેશની સમૃદ્ધિ અને દેશના ગૌરવ માટે કામ કરી રહી છે". - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા

"કેન્દ્રમાં નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વવાળી સરકાર દેશની સમૃદ્ધિ અને દેશના ગૌરવ માટે કામ કરી રહી છે". - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા

Let's Connect

sm2p0