૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮નાં દિવસે સ્વ. અટલજીની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિ પર ભાજપ ધ્વારા અટલજીને કાવ્યાંજલિ અર્પણ કરી એમની સ્મૃતિને આગળ વધારવાનું કામ કરાશે. તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર થી ૨૫ સપ્ટેમ્બર સુધીના સપ્તાહને દેશભરમાં સેવા સપ્તાહ તરીકે મનાવવામાં આવશે.: શ્રી Amit Shah

AtaljiAmarRahen

૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮નાં દિવસે સ્વ. અટલજીની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિ પર ભાજપ ધ્વારા અટલજીને કાવ્યાંજલિ અર્પણ કરી એમની સ્મૃતિને આગળ વધારવાનું કામ કરાશે. તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર થી ૨૫ સપ્ટેમ્બર સુધીના સપ્તાહને દેશભરમાં સેવા સપ્તાહ તરીકે મનાવવામાં આવશે.: શ્રી Amit Shah
#AtaljiAmarRahen

૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮નાં દિવસે સ્વ. અટલજીની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિ પર ભાજપ ધ્વારા અટલજીને કાવ્યાંજલિ અર્પણ કરી એમની સ્મૃતિને આગળ વધારવાનું કામ કરાશે. તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર થી ૨૫ સપ્ટેમ્બર સુધીના સપ્તાહને દેશભરમાં સેવા સપ્તાહ તરીકે મનાવવામાં આવશે.: શ્રી Amit Shah #AtaljiAmarRahen

Let's Connect

sm2p0