જે કોંગ્રેસે વર્ષો સુધી ગુજરાત સાથે અન્યાય કર્યો તેના માટે રાહુલ ગાંધી જવાબ આપે શ્રી Amit Shah ના 5 સવાલનો.....

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જે કોંગ્રેસે વર્ષો સુધી ગુજરાત સાથે અન્યાય કર્યો તેના માટે રાહુલ ગાંધી જવાબ આપે શ્રી Amit Shah ના 5 સવાલનો.....

જે કોંગ્રેસે વર્ષો સુધી ગુજરાત સાથે અન્યાય કર્યો તેના માટે રાહુલ ગાંધી જવાબ આપે શ્રી Amit Shah ના 5 સવાલનો.....

Let's Connect

sm2p0