પૂછો પ્રશ્નો, આપો સૂચનો અને મંતવ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah ને, 10મી સપ્ટેમ્બરે યોજાશે અમિતભાઈનો ટાઉનહોલ સંવાદ જેનું એકસાથે 100 થી વધુ સ્થળે થશે સીધું પ્રસારણ જેમાં હાજર રહેશે ગુજરાતના 1 લાખ યુવાઓ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પૂછો પ્રશ્નો, આપો સૂચનો અને મંતવ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah ને, 10મી સપ્ટેમ્બરે યોજાશે અમિતભાઈનો ટાઉનહોલ સંવાદ જેનું એકસાથે 100 થી વધુ સ્થળે થશે સીધું પ્રસારણ જેમાં હાજર રહેશે ગુજરાતના 1 લાખ યુવાઓ

પૂછો પ્રશ્નો, આપો સૂચનો અને મંતવ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah ને, 10મી સપ્ટેમ્બરે યોજાશે અમિતભાઈનો ટાઉનહોલ સંવાદ જેનું એકસાથે 100 થી વધુ સ્થળે થશે સીધું પ્રસારણ જેમાં હાજર રહેશે ગુજરાતના 1 લાખ યુવાઓ

Let's Connect

sm2p0