- ડિફેન્સ ક્ષેત્રમાં ‘મેક ઈન ઈન્ડિયા’ પર ફોક્સ - ડિફેન્સના હથિયારોની યાદી તૈયાર કરી તેના ઉપકરણોનું સ્વદેશીકરણ કરાશે

AatmaNirbharEconomy

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharEconomy

- ડિફેન્સ ક્ષેત્રમાં ‘મેક ઈન ઈન્ડિયા’ પર ફોક્સ
- ડિફેન્સના હથિયારોની યાદી તૈયાર કરી તેના ઉપકરણોનું સ્વદેશીકરણ કરાશે

#AatmaNirbharEconomy

- ડિફેન્સ ક્ષેત્રમાં ‘મેક ઈન ઈન્ડિયા’ પર ફોક્સ - ડિફેન્સના હથિયારોની યાદી તૈયાર કરી તેના ઉપકરણોનું સ્વદેશીકરણ કરાશે #AatmaNirbharEconomy

Let's Connect

sm2p0