કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારમન તથા શ્રી અનુરાગજી ઠાકુર દ્વારા આજરોજ દેશના ખેડૂતો, પશુપાલકો, માછીમારો, હર્બલ પ્રોડક્ટ ઉત્પાદકો, માઈક્રો ફૂડ એન્ટરપ્રાઇઝ તથા મધમાખી સંવર્ધન સહિતને લગતી વિવિધ જાહેરાતોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

AatmaNirbharDesh

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharDesh

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારમન તથા શ્રી અનુરાગજી ઠાકુર દ્વારા આજરોજ દેશના ખેડૂતો, પશુપાલકો, માછીમારો, હર્બલ પ્રોડક્ટ ઉત્પાદકો, માઈક્રો ફૂડ એન્ટરપ્રાઇઝ તથા મધમાખી સંવર્ધન સહિતને લગતી વિવિધ જાહેરાતોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#AatmaNirbharDesh

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારમન તથા શ્રી અનુરાગજી ઠાકુર દ્વારા આજરોજ દેશના ખેડૂતો, પશુપાલકો, માછીમારો, હર્બલ પ્રોડક્ટ ઉત્પાદકો, માઈક્રો ફૂડ એન્ટરપ્રાઇઝ તથા મધમાખી સંવર્ધન સહિતને લગતી વિવિધ જાહેરાતોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #AatmaNirbharDesh

Let's Connect

sm2p0