અનેક વર્ષોના સંઘર્ષ, અનેક મહાપુરુષોના ત્યાગ અને બલિદાનના ફળસ્વરૂપે આજે આપણે આઝાદ ભારતમાં સ્વાભિમાનભેર જીવી રહ્યા છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

AatmaNirbharBharat, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat, PressNote

અનેક વર્ષોના સંઘર્ષ, અનેક મહાપુરુષોના ત્યાગ અને બલિદાનના ફળસ્વરૂપે આજે આપણે આઝાદ ભારતમાં સ્વાભિમાનભેર જીવી રહ્યા છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#AatmaNirbharBharat #PressNote

અનેક વર્ષોના સંઘર્ષ, અનેક મહાપુરુષોના ત્યાગ અને બલિદાનના ફળસ્વરૂપે આજે આપણે આઝાદ ભારતમાં સ્વાભિમાનભેર જીવી રહ્યા છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #AatmaNirbharBharat #PressNote

Let's Connect

sm2p0