ભારત પાસે સમગ્ર વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાનું સામર્થ્ય છે, સંભાવનાઓનો અખૂટ ભંડાર છે. આપણે સૌ લોકલ ને ગ્લોબલ બનાવીએ, વિશ્વને ભારતની સમર્થતા અને નવા ભારતનું દર્શન કરાવીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

AatmanirbharBharat, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat, PressNote

ભારત પાસે સમગ્ર વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાનું સામર્થ્ય છે, સંભાવનાઓનો અખૂટ ભંડાર છે. આપણે સૌ લોકલ ને ગ્લોબલ બનાવીએ, વિશ્વને ભારતની સમર્થતા અને નવા ભારતનું દર્શન કરાવીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#AatmanirbharBharat #PressNote

ભારત પાસે સમગ્ર વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાનું સામર્થ્ય છે, સંભાવનાઓનો અખૂટ ભંડાર છે. આપણે સૌ લોકલ ને ગ્લોબલ બનાવીએ, વિશ્વને ભારતની સમર્થતા અને નવા ભારતનું દર્શન કરાવીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #AatmanirbharBharat #PressNote

Let's Connect

sm2p0