સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે મહેસાણા ખાતે ઘ્વજવંદન કરી આરોગ્ય કર્મયોગીઓનું સન્માન તથા અભિવાદન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર અને શ્રી શારદાબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે મહેસાણા ખાતે ઘ્વજવંદન કરી આરોગ્ય કર્મયોગીઓનું સન્માન તથા અભિવાદન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર અને શ્રી શારદાબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#AatmaNirbharBharat

સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે મહેસાણા ખાતે ઘ્વજવંદન કરી આરોગ્ય કર્મયોગીઓનું સન્માન તથા અભિવાદન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર અને શ્રી શારદાબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0