ગાંધીનગર ખાતે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે આયોજિત રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહમાં ઘ્વજવંદન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

ગાંધીનગર ખાતે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે આયોજિત રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહમાં ઘ્વજવંદન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#AatmaNirbharBharat

ગાંધીનગર ખાતે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે આયોજિત રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહમાં ઘ્વજવંદન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0