આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન 👉 અવકાશ ક્ષેત્રને ખાનગી સેક્ટર માટે ખોલવામાં આવશે અને ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહિત કરાશે

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

👉 અવકાશ ક્ષેત્રને ખાનગી સેક્ટર માટે ખોલવામાં આવશે અને ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહિત કરાશે
#AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન 👉 અવકાશ ક્ષેત્રને ખાનગી સેક્ટર માટે ખોલવામાં આવશે અને ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહિત કરાશે #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0