આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે ખેડૂતોના પાકની ઉત્પાદન કિંમતના ઓછામાં ઓછું દોઢ ગણું મૂલ્ય આપવાનો નિર્ણય

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે ખેડૂતોના પાકની ઉત્પાદન કિંમતના ઓછામાં ઓછું દોઢ ગણું મૂલ્ય આપવાનો નિર્ણય
#AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે ખેડૂતોના પાકની ઉત્પાદન કિંમતના ઓછામાં ઓછું દોઢ ગણું મૂલ્ય આપવાનો નિર્ણય #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0