આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન • ગુજરાતના સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આર્થિક બળ આપી રહી છે પીએમ સ્વનિધિ યોજના https://t.co/IIT10huMEE

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

• ગુજરાતના સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આર્થિક બળ આપી રહી છે પીએમ સ્વનિધિ યોજના

#AatmanirbharBharat https://t.co/IIT10huMEE

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન • ગુજરાતના સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આર્થિક બળ આપી રહી છે પીએમ સ્વનિધિ યોજના #AatmanirbharBharat https://t.co/IIT10huMEE

Let's Connect

sm2p0