મેં કચ્છમાં ભૂકંપ જોયો છે. ચારે તરફ બધું ધ્વસ્ત હતું. મારી આંખે મેં એ કાટમાળ જોયો છે. એ વખતે કોઈ વિચારી પણ શકતું ન હતું કે કચ્છ કદી બેઠું થશે; પણ એ શક્ય બન્યું. આજે કચ્છ સમૃદ્ધિમાં રાચે છે. આપણે નક્કી કરી લઈએ તો કોઈ લક્ષ્ય અસંભવ નથી : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી

AatmanirbharBharat

મેં કચ્છમાં ભૂકંપ જોયો છે. ચારે તરફ બધું ધ્વસ્ત હતું. મારી આંખે મેં એ કાટમાળ જોયો છે. એ વખતે કોઈ વિચારી પણ શકતું ન હતું કે કચ્છ કદી બેઠું થશે; પણ એ શક્ય બન્યું.

આજે કચ્છ સમૃદ્ધિમાં રાચે છે. આપણે નક્કી કરી લઈએ તો કોઈ લક્ષ્ય અસંભવ નથી : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી
#AatmanirbharBharat

મેં કચ્છમાં ભૂકંપ જોયો છે. ચારે તરફ બધું ધ્વસ્ત હતું. મારી આંખે મેં એ કાટમાળ જોયો છે. એ વખતે કોઈ વિચારી પણ શકતું ન હતું કે કચ્છ કદી બેઠું થશે; પણ એ શક્ય બન્યું. આજે કચ્છ સમૃદ્ધિમાં રાચે છે. આપણે નક્કી કરી લઈએ તો કોઈ લક્ષ્ય અસંભવ નથી : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0