BJP | BJP Gujarat Bharatiya Janata Party is the largest political party

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/wS7yu3xdNH

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/wS7yu3xdNH

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/wS7yu3xdNH

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય મુશ્કેલીમાં ના નાખો; જાહેર સ્થળોએ હંમેશા ડિસ્ટનસિંગ રાખો #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Read More

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/DOrlnfeBVO

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/DOrlnfeBVO

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/DOrlnfeBVO

Read More

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Read More

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/sOtqHyk6As

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/sOtqHyk6As

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત પહેરો જો માસ્ક ભૂલ્યા વગર; સુરક્ષિત રહેશે આખું નગર #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/sOtqHyk6As

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને હરાવવા, રાખીશું તકેદારી પુરી; ચહેરા પર માસ્ક અને બે ગજની દુરી. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને હરાવવા, રાખીશું તકેદારી પુરી; ચહેરા પર માસ્ક અને બે ગજની દુરી. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને હરાવવા, રાખીશું તકેદારી પુરી; ચહેરા પર માસ્ક અને બે ગજની દુરી. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને હરાવવા, રાખીશું તકેદારી પુરી; ચહેરા પર માસ્ક અને બે ગજની દુરી. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/GgmWrd8BeN

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને હરાવવા, રાખીશું તકેદારી પુરી; ચહેરા પર માસ્ક અને બે ગજની દુરી. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/GgmWrd8BeN

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને હરાવવા, રાખીશું તકેદારી પુરી; ચહેરા પર માસ્ક અને બે ગજની દુરી. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/GgmWrd8BeN

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને આવતા રોકો, તમારા ઘરની અંદર; જાહેર સ્થળોએ રાખો, 6 ફૂટનું અંતર. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને આવતા રોકો, તમારા ઘરની અંદર; જાહેર સ્થળોએ રાખો, 6 ફૂટનું અંતર. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને આવતા રોકો, તમારા ઘરની અંદર; જાહેર સ્થળોએ રાખો, 6 ફૂટનું અંતર. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને આવતા રોકો, તમારા ઘરની અંદર; જાહેર સ્થળોએ રાખો, 6 ફૂટનું અંતર. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/6jCeSfwvGW

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને આવતા રોકો, તમારા ઘરની અંદર; જાહેર સ્થળોએ રાખો, 6 ફૂટનું અંતર. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/6jCeSfwvGW

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને આવતા રોકો, તમારા ઘરની અંદર; જાહેર સ્થળોએ રાખો, 6 ફૂટનું અંતર. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/6jCeSfwvGW

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને જરાય ઓછો ના આંકો, યાદ રાખી મોઢું માસ્કથી ઢાંકો. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને જરાય ઓછો ના આંકો, યાદ રાખી મોઢું માસ્કથી ઢાંકો. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને જરાય ઓછો ના આંકો, યાદ રાખી મોઢું માસ્કથી ઢાંકો. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Read More

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને જરાય ઓછો ના આંકો, યાદ રાખી મોઢું માસ્કથી ઢાંકો. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/OwbeAULDfe

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને જરાય ઓછો ના આંકો, યાદ રાખી મોઢું માસ્કથી ઢાંકો. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/OwbeAULDfe

“હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત” કોરોનાને જરાય ઓછો ના આંકો, યાદ રાખી મોઢું માસ્કથી ઢાંકો. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona https://t.co/OwbeAULDfe

Read More