આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન મુજબ પરિવાર સહ દીપ પ્રજ્વલિત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

9pm9minute

BJP | BJP Gujarat,  9pm9minute

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન મુજબ પરિવાર સહ દીપ પ્રજ્વલિત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#9pm9minute

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન મુજબ પરિવાર સહ દીપ પ્રજ્વલિત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #9pm9minute

Let's Connect

sm2p0