રાજ્યના 9.85 લાખ જેટલા સરકારી કર્મચારી-પેન્શનર્સને એપ્રિલ મહિનાનો પુરો પગાર અને પેન્શન પેટે રૂ. 4000 કરોડ મે મહિનાના પ્રથમ અઠવાડિયામાં જ ચૂકવવામાં આવશે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

GujaratFightsCovid19

રાજ્યના 9.85 લાખ જેટલા સરકારી કર્મચારી-પેન્શનર્સને એપ્રિલ મહિનાનો પુરો પગાર અને પેન્શન પેટે રૂ. 4000 કરોડ મે મહિનાના પ્રથમ અઠવાડિયામાં જ ચૂકવવામાં આવશે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#GujaratFightsCovid19

રાજ્યના 9.85 લાખ જેટલા સરકારી કર્મચારી-પેન્શનર્સને એપ્રિલ મહિનાનો પુરો પગાર અને પેન્શન પેટે રૂ. 4000 કરોડ મે મહિનાના પ્રથમ અઠવાડિયામાં જ ચૂકવવામાં આવશે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0