✔ મહાનગરપાલિકા-નગરપાલિકા વિસ્તાર સિવાયની 98 સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરીઓમાં દસ્તાવેજ નોંધણી કામગીરી શરૂ કરાશે ✔ દસ્તાવેજ નોંધણી માટે ઓનલાઇન એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવીને અને ઓનલાઇન નોંધણી ફી ભરીને જવાનું રહેશે ✔ હાલના તબક્કે નોંધણી સિવાયની નાગરિકલક્ષી નકલ અને શોધની કામગીરી હાથ ધરાશે નહિ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

✔ મહાનગરપાલિકા-નગરપાલિકા વિસ્તાર સિવાયની 98 સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરીઓમાં દસ્તાવેજ નોંધણી કામગીરી શરૂ કરાશે
✔ દસ્તાવેજ નોંધણી માટે ઓનલાઇન એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવીને અને ઓનલાઇન નોંધણી ફી ભરીને જવાનું રહેશે
✔ હાલના તબક્કે નોંધણી સિવાયની નાગરિકલક્ષી નકલ અને શોધની કામગીરી હાથ ધરાશે નહિ

✔ મહાનગરપાલિકા-નગરપાલિકા વિસ્તાર સિવાયની 98 સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરીઓમાં દસ્તાવેજ નોંધણી કામગીરી શરૂ કરાશે ✔ દસ્તાવેજ નોંધણી માટે ઓનલાઇન એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવીને અને ઓનલાઇન નોંધણી ફી ભરીને જવાનું રહેશે ✔ હાલના તબક્કે નોંધણી સિવાયની નાગરિકલક્ષી નકલ અને શોધની કામગીરી હાથ ધરાશે નહિ

Let's Connect

sm2p0