શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વ્યાપક રોજગાર આપવા અને શિક્ષણ સુવિધાઓનો વ્યાપ વધારવાના ઉદાત્ત ભાવથી નવી ભરતીનો નિર્ણય 👉 બિનસરકારી અનુદાનિત કોલેજોમાં 927 અધ્યાપક સહાયક તથા બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક-

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વ્યાપક રોજગાર આપવા અને શિક્ષણ સુવિધાઓનો વ્યાપ વધારવાના ઉદાત્ત ભાવથી નવી ભરતીનો નિર્ણય

👉 બિનસરકારી અનુદાનિત કોલેજોમાં 927 અધ્યાપક સહાયક તથા બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક-

શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વ્યાપક રોજગાર આપવા અને શિક્ષણ સુવિધાઓનો વ્યાપ વધારવાના ઉદાત્ત ભાવથી નવી ભરતીનો નિર્ણય 👉 બિનસરકારી અનુદાનિત કોલેજોમાં 927 અધ્યાપક સહાયક તથા બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક-

Let's Connect

sm2p0