👉 ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની • રાજ્યમાં 925થી વધુ ધન્વંતરી રથ કાર્યરત • આ રથો દ્વારા દરરોજ અંદાજે 1.25 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્યની તપાસ કરીને પ્રાથમિક સારવાર અપાઈ રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની

• રાજ્યમાં 925થી વધુ ધન્વંતરી રથ કાર્યરત

• આ રથો દ્વારા દરરોજ અંદાજે 1.25 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્યની તપાસ કરીને પ્રાથમિક સારવાર અપાઈ રહી છે.

👉 ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની • રાજ્યમાં 925થી વધુ ધન્વંતરી રથ કાર્યરત • આ રથો દ્વારા દરરોજ અંદાજે 1.25 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્યની તપાસ કરીને પ્રાથમિક સારવાર અપાઈ રહી છે.

Let's Connect

sm2p0