લોકડાઉનની સ્થિતિમાં કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે તેની ચિંતા કરતી રૂપાણી સરકાર ✔️ રાજ્યની કુલ જનસંખ્યાના 92% જેટલા લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું ‬ ✔️ 66 લાખ BPL કાર્ડ ધારકોને એપ્રિલ અને મે માસમાં વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

લોકડાઉનની સ્થિતિમાં કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે તેની ચિંતા કરતી રૂપાણી સરકાર
✔️ રાજ્યની કુલ જનસંખ્યાના 92% જેટલા લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું ‬
✔️ 66 લાખ BPL કાર્ડ ધારકોને એપ્રિલ અને મે માસમાં વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું
#HuPanCoronaWarrior

લોકડાઉનની સ્થિતિમાં કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે તેની ચિંતા કરતી રૂપાણી સરકાર ✔️ રાજ્યની કુલ જનસંખ્યાના 92% જેટલા લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું ‬ ✔️ 66 લાખ BPL કાર્ડ ધારકોને એપ્રિલ અને મે માસમાં વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0