વર્ષોથી જમીન ખેડાણ કરતા વનબંધુઓને જમીન હક્ક આપી જમીન માલિક બનાવવાના પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 અત્યાર સુધીમાં 91,400 વ્યકિતગત અને 4,569 સામૂહિક દાવાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા. 👉 વ્યક્તિગત દાવાઓમાં 1,49,540 એકર જમીન વનબંધુઓને મળી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વર્ષોથી જમીન ખેડાણ કરતા વનબંધુઓને જમીન હક્ક આપી જમીન માલિક બનાવવાના પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

👉 અત્યાર સુધીમાં 91,400 વ્યકિતગત અને 4,569 સામૂહિક દાવાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા.

👉 વ્યક્તિગત દાવાઓમાં 1,49,540 એકર જમીન વનબંધુઓને મળી

વર્ષોથી જમીન ખેડાણ કરતા વનબંધુઓને જમીન હક્ક આપી જમીન માલિક બનાવવાના પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 અત્યાર સુધીમાં 91,400 વ્યકિતગત અને 4,569 સામૂહિક દાવાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા. 👉 વ્યક્તિગત દાવાઓમાં 1,49,540 એકર જમીન વનબંધુઓને મળી

Let's Connect

sm2p0