ઓરી રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન ગજરાત સરકાર ધ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ઓરી રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન. અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યના 9 મહિનાથી ૧૫ વર્ષ સુધીની ઉંમરના1.6 કરોડ બાળકોને આવરી લેવાશે. કોઇપણ આડઅસર વગર ઇન્જેક્શન ધ્વારા આ રસી શાળા,આંગણવાડી તથા સરકારી કેમ્પના આયોજન ધ્વારા આપવામાં આવે છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઓરી રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન

ગજરાત સરકાર ધ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ઓરી રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન. અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યના 9 મહિનાથી ૧૫ વર્ષ સુધીની ઉંમરના1.6 કરોડ બાળકોને આવરી લેવાશે. કોઇપણ આડઅસર વગર ઇન્જેક્શન ધ્વારા આ રસી શાળા,આંગણવાડી તથા સરકારી કેમ્પના આયોજન ધ્વારા આપવામાં આવે છે.

ઓરી રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન ગજરાત સરકાર ધ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ઓરી રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન. અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યના 9 મહિનાથી ૧૫ વર્ષ સુધીની ઉંમરના1.6 કરોડ બાળકોને આવરી લેવાશે. કોઇપણ આડઅસર વગર ઇન્જેક્શન ધ્વારા આ રસી શાળા,આંગણવાડી તથા સરકારી કેમ્પના આયોજન ધ્વારા આપવામાં આવે છે.

Let's Connect

sm2p0