ગુજરાત વિરોધી કોંગ્રેસીયાઓ આપણા નરેન્દ્રભાઈ અને ગુજરાતનું ગમે તેટલું અપમાન કરી લે પણ ગુજરાતીઓ 9 અને 14 ડિસેમ્બરે મતદાન કરીને આ લોકોને આપશે સણસણતો જવાબ. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત વિરોધી કોંગ્રેસીયાઓ આપણા નરેન્દ્રભાઈ અને ગુજરાતનું ગમે તેટલું અપમાન કરી લે પણ ગુજરાતીઓ 9 અને 14 ડિસેમ્બરે મતદાન કરીને આ લોકોને આપશે સણસણતો જવાબ.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગુજરાત વિરોધી કોંગ્રેસીયાઓ આપણા નરેન્દ્રભાઈ અને ગુજરાતનું ગમે તેટલું અપમાન કરી લે પણ ગુજરાતીઓ 9 અને 14 ડિસેમ્બરે મતદાન કરીને આ લોકોને આપશે સણસણતો જવાબ. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0