ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ આગામી 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગર જિલ્લા , બોટાદ જિલ્લા અને અમરેલી જિલ્લાના સંગઠનાત્મક પ્રવાસે જશે.

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ આગામી 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગર જિલ્લા , બોટાદ જિલ્લા અને અમરેલી જિલ્લાના સંગઠનાત્મક પ્રવાસે જશે.
#PressNote

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ આગામી 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગર જિલ્લા , બોટાદ જિલ્લા અને અમરેલી જિલ્લાના સંગઠનાત્મક પ્રવાસે જશે. #PressNote

Let's Connect

sm2p0