પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નીધિ યોજનાને કેટલાક લોકો અપૂરતી ગણાવતા હતા આજે 8.7 કરોડ ખેડૂતોને 2000 રૂપિયાની મદદ પહોંચાડીને એમનું મનોબળ વધારી રહી છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નીધિ યોજનાને કેટલાક લોકો અપૂરતી ગણાવતા હતા

આજે 8.7 કરોડ ખેડૂતોને 2000 રૂપિયાની મદદ પહોંચાડીને એમનું મનોબળ વધારી રહી છે
#IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નીધિ યોજનાને કેટલાક લોકો અપૂરતી ગણાવતા હતા આજે 8.7 કરોડ ખેડૂતોને 2000 રૂપિયાની મદદ પહોંચાડીને એમનું મનોબળ વધારી રહી છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0