ધનવંતરી આરોગ્ય રથ અમદાવાદ શહેરના નાગરિકો માટે બન્યા આશીર્વાદરૂપ - અમદાવાદ શહેરમાં 85 જેટલા ધનવંતરી રથ કાર્યરત - અત્યાર સુધી લગભગ 1 લાખ જેટલા દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ધનવંતરી આરોગ્ય રથ અમદાવાદ શહેરના નાગરિકો માટે બન્યા આશીર્વાદરૂપ

- અમદાવાદ શહેરમાં 85 જેટલા ધનવંતરી રથ કાર્યરત

- અત્યાર સુધી લગભગ 1 લાખ જેટલા દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવી

ધનવંતરી આરોગ્ય રથ અમદાવાદ શહેરના નાગરિકો માટે બન્યા આશીર્વાદરૂપ - અમદાવાદ શહેરમાં 85 જેટલા ધનવંતરી રથ કાર્યરત - અત્યાર સુધી લગભગ 1 લાખ જેટલા દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0