સીટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક રાજ્ય સરકાર ધ્વારા સમગ્ર રાજ્યના 84.31% વિસ્તાર અને 87.37% વસ્તીને સીટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક ધ્વારા આવરી લેવામાં અવી છે. તાજેતરમાં ચાલી રહેલી બિડિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની સાથે જ પાઈપ ગેસ નેટવર્કમાં આપણું રાજ્ય બનશે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સીટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક

રાજ્ય સરકાર ધ્વારા સમગ્ર રાજ્યના 84.31% વિસ્તાર અને 87.37% વસ્તીને સીટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક ધ્વારા આવરી લેવામાં અવી છે. તાજેતરમાં ચાલી રહેલી બિડિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની સાથે જ પાઈપ ગેસ નેટવર્કમાં આપણું રાજ્ય બનશે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ.

સીટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક રાજ્ય સરકાર ધ્વારા સમગ્ર રાજ્યના 84.31% વિસ્તાર અને 87.37% વસ્તીને સીટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક ધ્વારા આવરી લેવામાં અવી છે. તાજેતરમાં ચાલી રહેલી બિડિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની સાથે જ પાઈપ ગેસ નેટવર્કમાં આપણું રાજ્ય બનશે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ.

Let's Connect

sm2p0