બજેટમાં મહિલા સશક્તિકરણ ✔મહિલા સશક્તિકરણની વિવિધ 833 ✔ યોજનાઓ પૈકી 202 યોજનાઓ સંપૂર્ણ મહિલાલક્ષી ✔ મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે બજેટમાં નવી યોજનાઓ સમાવાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બજેટમાં મહિલા સશક્તિકરણ

✔મહિલા સશક્તિકરણની વિવિધ 833
✔ યોજનાઓ પૈકી 202 યોજનાઓ સંપૂર્ણ મહિલાલક્ષી
✔ મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે બજેટમાં નવી યોજનાઓ સમાવાઈ

બજેટમાં મહિલા સશક્તિકરણ ✔મહિલા સશક્તિકરણની વિવિધ 833 ✔ યોજનાઓ પૈકી 202 યોજનાઓ સંપૂર્ણ મહિલાલક્ષી ✔ મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે બજેટમાં નવી યોજનાઓ સમાવાઈ

Let's Connect

sm2p0