જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ 👉 જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક 👉 જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં ગુજરાતનો સ્કોર 80.51 👉 છેલ્લા 2 વર્ષમાં સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યભરમાં 23,553 લાખ ઘનફૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો કરાયો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ

👉 જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક

👉 જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં ગુજરાતનો સ્કોર 80.51

👉 છેલ્લા 2 વર્ષમાં સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યભરમાં 23,553 લાખ ઘનફૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો કરાયો

જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ 👉 જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક 👉 જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં ગુજરાતનો સ્કોર 80.51 👉 છેલ્લા 2 વર્ષમાં સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યભરમાં 23,553 લાખ ઘનફૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો કરાયો

Let's Connect

sm2p0