પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે રાત્રે 8:00 કલાકે કોરોના સબંધિત મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ પર કરશે રાષ્ટ્રને સંબોધન લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે રાત્રે 8:00 કલાકે કોરોના સબંધિત મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ પર કરશે રાષ્ટ્રને સંબોધન

લાઈવ નિહાળો:

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

#IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે રાત્રે 8:00 કલાકે કોરોના સબંધિત મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ પર કરશે રાષ્ટ્રને સંબોધન લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0