ગુજરાતમાં રૂપાણી સરકારે કોરોના સામેની જંગમાં કરેલી ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી પર 80% લોકોએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. જનતાને રાજ્ય સરકારની કામગીરી પર અતૂટ વિશ્વાસ છે તે પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા IIM અમદાવાદ દ્વારા કરાયેલા અધ્યયન રિપોર્ટના આધારે વધુ એક વખત સિદ્ધ થયું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં રૂપાણી સરકારે કોરોના સામેની જંગમાં કરેલી ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી પર 80% લોકોએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. જનતાને રાજ્ય સરકારની કામગીરી પર અતૂટ વિશ્વાસ છે તે પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા IIM અમદાવાદ દ્વારા કરાયેલા અધ્યયન રિપોર્ટના આધારે વધુ એક વખત સિદ્ધ થયું.

ગુજરાતમાં રૂપાણી સરકારે કોરોના સામેની જંગમાં કરેલી ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી પર 80% લોકોએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. જનતાને રાજ્ય સરકારની કામગીરી પર અતૂટ વિશ્વાસ છે તે પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા IIM અમદાવાદ દ્વારા કરાયેલા અધ્યયન રિપોર્ટના આધારે વધુ એક વખત સિદ્ધ થયું.

Let's Connect

sm2p0