ભાજપ સરકારની "વનબંધુ કલ્યાણ યોજના"થી ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના વિસ્તારમાં વસતા 80 લાખથી વધુ વનવાસીઓના જીવનને ઉચ્ચ શિક્ષણ, આર્થિક વિકાસ, આરોગ્ય, આવાસ, પાણી, વીજળી અને રસ્તા જેવી સુવિધાઓથી બહેતર બનાવાયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપ સરકારની "વનબંધુ કલ્યાણ યોજના"થી ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના વિસ્તારમાં વસતા 80 લાખથી વધુ વનવાસીઓના જીવનને ઉચ્ચ શિક્ષણ, આર્થિક વિકાસ, આરોગ્ય, આવાસ, પાણી, વીજળી અને રસ્તા જેવી સુવિધાઓથી બહેતર બનાવાયું

ભાજપ સરકારની "વનબંધુ કલ્યાણ યોજના"થી ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના વિસ્તારમાં વસતા 80 લાખથી વધુ વનવાસીઓના જીવનને ઉચ્ચ શિક્ષણ, આર્થિક વિકાસ, આરોગ્ય, આવાસ, પાણી, વીજળી અને રસ્તા જેવી સુવિધાઓથી બહેતર બનાવાયું

Let's Connect

sm2p0