‪80 કરોડ ગરીબોના હિતમાં મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪• વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો ઘઉં અથવા ચોખા અને કુટુંબ દીઠ 1 કિલો પસંદગીની દાળ વિના મુલ્યે અપાશે ‬ ‪• આગામી 3 મહિના માટે નિર્ધારિત ક્વોટા ઉપરાંત આ અનાજ સહાયતા અપાશે‬ ‪‬

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

‪80 કરોડ ગરીબોના હિતમાં મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬

‪• વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો ઘઉં અથવા ચોખા અને કુટુંબ દીઠ 1 કિલો પસંદગીની દાળ વિના મુલ્યે અપાશે ‬

‪• આગામી 3 મહિના માટે નિર્ધારિત ક્વોટા ઉપરાંત આ અનાજ સહાયતા અપાશે‬

‪#IndiaFightsCorona ‬

‪80 કરોડ ગરીબોના હિતમાં મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪• વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો ઘઉં અથવા ચોખા અને કુટુંબ દીઠ 1 કિલો પસંદગીની દાળ વિના મુલ્યે અપાશે ‬ ‪• આગામી 3 મહિના માટે નિર્ધારિત ક્વોટા ઉપરાંત આ અનાજ સહાયતા અપાશે‬ ‪#IndiaFightsCorona ‬

Let's Connect

sm2p0