‪મોદી સરકારની ઉદ્યોગલક્ષી નીતિઓની અસર, 8 વર્ષના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રવૃત્તિ‬ ‪👉 મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI 8 વર્ષના ઉચ્ચ સ્તરે 55.3 અંક રહ્યો‬ ‪👉 મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં રોજગાર દર છેલ્લા સાડા સાત વર્ષમાં સૌથી વધુ‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪મોદી સરકારની ઉદ્યોગલક્ષી નીતિઓની અસર, 8 વર્ષના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રવૃત્તિ‬

‪👉 મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI 8 વર્ષના ઉચ્ચ સ્તરે 55.3 અંક રહ્યો‬

‪👉 મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં રોજગાર દર છેલ્લા સાડા સાત વર્ષમાં સૌથી વધુ‬

‪મોદી સરકારની ઉદ્યોગલક્ષી નીતિઓની અસર, 8 વર્ષના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રવૃત્તિ‬ ‪👉 મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI 8 વર્ષના ઉચ્ચ સ્તરે 55.3 અંક રહ્યો‬ ‪👉 મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં રોજગાર દર છેલ્લા સાડા સાત વર્ષમાં સૌથી વધુ‬

Let's Connect

sm2p0